اندیکاتورها

راهنما

با توجه به اهمیت نقدشوندگی سهام،تحلیل ها صرفا برای 50 شرکت فعالتر بازار بورس،صورت میگیرد.

نمادتاریخقیمت پایانیBBandMA(15)MA(45)MA(100)MACDAroonStochasticRSI(14)MFI(14)امتیاز
پترول-ت1399-07-2315270NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
اخابر-ت1399-07-2319200NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBullishNeutralNeutral5
پارس-ت1399-07-23160600NeutralBearishBullishBullishBearishBullishBearishNeutralNeutral4
بترانس-ت1399-07-2337530NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral3
برکت-ت1399-07-2318550NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralOverbought3
تاپیکو-ت1399-07-2321780NeutralBullishBullishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral4
پارسان-ت1399-07-2327860NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBullishNeutralNeutral5
تاصیکو-ت1399-07-2311710NeutralBearishBearishBearishBearishBearishBearishNeutralNeutral0
جم-ت1399-07-2350630NeutralBullishBullishBullishBearishBearishBullishNeutralNeutral5
حکشتی-ت1399-07-2343400NeutralBearishBearishBearishBearishBearishBullishNeutralOversold2
خپارس-ت1399-07-238740NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral3
خگستر-ت1399-07-235050NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralOverbought3
خبهمن-ت1399-07-2325120NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBearishNeutralNeutral4
خساپا-ت1399-07-232850NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBearishNeutralOverbought4
خودرو-ت1399-07-233690NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBearishNeutralOverbought4
سیتا-ت1399-07-2319770NeutralBearishBearishN/ABullishBullishBearishNeutralNeutral
شپدیس-ت1399-07-23108000NeutralBearishBullishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral3
رانفور-ت1399-07-2332440Above TopBullishBullishBearishBullishBullishBullishNeutralOverbought6
شپنا-ت1399-07-2320510NeutralBullishBearishBullishBullishBearishBullishNeutralNeutral4
رمپنا-ت1399-07-2322020NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral3
شبریز-ت1399-07-2337360NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBullishNeutralNeutral4
شبندر-ت1399-07-2342190NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBullishNeutralNeutral5
شتران-ت1399-07-2317460NeutralBullishBearishBullishBullishBearishBullishNeutralNeutral4
فارس-ت1399-07-2330120NeutralBearishBullishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral3
شیران-ت1399-07-2338640Above TopBullishBullishBullishBullishBullishBullishNeutralOverbought7
فخاس-ت1399-07-2336530NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
فخوز-ت1399-07-2338900NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
فملی-ت1399-07-2327590NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
فولاد-ت1399-07-2317070NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
کچاد-ت1399-07-2318010NeutralBearishBearishBearishBearishBearishBearishNeutralNeutral0
کاما-ت1399-07-23190070NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBearishNeutralNeutral4
کاوه-ت1399-07-2321380NeutralBearishBullishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral3
نوری-ت1399-07-23172020NeutralBearishBullishBullishBearishBullishBullishNeutralNeutral5
کگل-ت1399-07-2319530NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
مبین-ت1399-07-2327640NeutralBullishBullishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral5
همراه-ت1399-07-2338280NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral3
وپاسار-ت1399-07-2311210NeutralBullishBullishBullishBullishBullishBullishNeutralNeutral7
وپارس-ت1399-07-234030NeutralBullishBearishBullishBullishBullishBearishNeutralNeutral4
وامید-ت1399-07-2341430NeutralBearishBearishBullishBearishBearishBearishNeutralNeutral1
وبصادر-ت1399-07-234290NeutralBearishBullishBullishBullishBullishBearishNeutralNeutral5
وبانک-ت1399-07-2312010NeutralBearishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral2
وبملت-ت1399-07-235970NeutralBullishBullishBullishBullishBullishBearishNeutralNeutral6
وتجارت-ت1399-07-233290NeutralBullishBullishBullishBullishBullishBearishNeutralNeutral6
وساپا-ت1399-07-2310460NeutralBearishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral2
وخارزم-ت1399-07-2311810NeutralBearishBearishBearishBullishBullishBearishNeutralNeutral2
وصندوق-ت1399-07-2317580NeutralBullishBearishBearishBullishBullishBullishNeutralNeutral4
وغدیر-ت1399-07-2315420NeutralBearishBearishBearishBearishBearishBearishNeutralNeutral0